Herinrichten bloembollenland.

Opdrachtgever: P.Th. Rotteveel & Zn
Hoofdaannemer: Vermaire Breezand.

Rotteveel landverbetering 1200 px

Op 25 mei 2016 is gestart met het herinrichten van 2 percelen bloembollenland, gelegen aan de Stoomweg te Anna Paulowna. Deze percelen zijn door opdrachtgever aangekocht als uitbreiding voor het aangrenzend gelegen bedrijf.
In overleg met de trotse eigenaren is een werkplan gemaakt waarbij van 2 percelen één geheel wordt gemaakt door het dempen van een tussensloot. Vanwege deze demping zijn de omliggende sloten verbreed om de demping te compenseren.
De huidige drainage met schelpen is in de te dempen sloot gekoppeld en dient als nooddrainage gedurende werkzaamheden.
De nieuwe drainage met schelpenlaag zal naar de eigen perceelsloot worden aangelegd zodat de waterhuishouding door opdrachtgever zelf te regelen is, en zodanig dat de aangrenzende particulieren hierbij geen overlast hebben.
Door het grillige profiel van deze percelen is na gedegen grondonderzoek besloten om met rupskranen het perceel te bewerken, opzet is dat er een nieuw profiel ontstaat wat uitermate geschikt is voor de teelt van bloembollen.
De oorspronkelijke bouwvoor (45-50 cm laagdikte) wordt omgezet, gelijktijdig is het bestaande aanwezige zand ontgraven en het cunet aangevuld door een rupskraan m.b.v. GPS met grond/klei van het perceel om tot een egale onderlaag te komen.
Het bestaande zand wordt verspreid over de onderlaag en aangevuld met Noordzeezand totdat de juiste dikte is bereikt om een goede waterhuishouding te garanderen.
Vervolgens wordt de geschikte teelaarde op de geëgaliseerde zandbaan gezet.
Als het gehele perceel is bewerkt met de rupskranen, wordt het maaiveld geëgaliseerd door de kilverbak met laser waarna het perceel wordt ingezaaid met een groenbemester.
Voordat het land bewerkt wordt voor de teelt van bloembollen, zal de nieuwe drainage met schelpenlaag worden aangelegd.

Voor meer foto’s zie foto Album